آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی شرکت ران گرگان

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد یک قطعه ملک تجاری و مسکونی خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وام شرکت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند. ۶-۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷

آگهی مزایده و شرایط فروش ملک تجاری مسکونی

تاریخ و زمان مزایده: روز یکشنبه مورخه ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ ساعت ۹ صبح.

محل برگزاری مزایده: گرگان-خیابان شهید شکاری-جنب اداره کل شیلات –دفتر مرکزی شرکت.

شرایط فروش:

  • واریز مبلغ ۲۵۰میلیون ریال به عنوان شرکت در مزایده به یکی از حساب های شرکت به شماره ۲۰۸۴۲۹۷۴۰ نزد بانک کشاورزی و جاری جام ملت به شماره ۳۸/۵۳۰۵۶۶٫
  • پیشنهادات فاقد سپرده و یا مشروط و مخدوش در مزایده شرکت داده نمیشود
  • شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • مشخصات ملک:
آدرس پلاک ثبتی-فرعی پلاک اصلی-اصلی متراژ عرصه و اعیان(متر مربع) میزان مالکیت نحوه پرداخت سایر امکانات
مازندران- بهشهر- خ ۷ تیر-روبروی اداره دارایی- نبش کوچه گلستان- شاختمان شرکت کشاورزی ران. ۱۴۴ فرعی ۳۱ اصلی حدود ۴۷۰ متر مربع ۶ دانگ نقدی دارای دوباب مغازه در کوچه های اصلی و فرعی، به همراه ۳ خط تلفن، دارای امتیازات آب، برق و گاز و دو نبش.
  • متقاضیان می توانند همه روزه تا قبل برگزاری مزایده از ملک مذکور بازدید به عمل آورند.
  • پیشنهادات می بایست تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به صورت پاکت در بسته به همراه فیش واریزی که به تایید امور مالی رسیده باشد تحویل امور بازرگانی گردد.
  • حداکثر یک روز بعد از اعلام برنده، قرارداد با نفر اول منعقد می گردد. در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شرکت ضبط و در صورت احراز شرایط با نفر دوم معامله انجام می پذیرد. و سپرده نفرات دوم و سوم تا قبل از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.
  • پس از موعد مقرر در آگهی دعوتنامه هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی و شفاهی پذیرفته نخواهد شد.

(شرکت کشاورزی و دامپروری ران)

تاییدیه خریدار و پیشنهاد قیمت:

مدیر عامل محترم شرکت کشاورزی و دامپروری ران-با سلام –احتراما- اینجانب/این شرکت…………………فرزند…………به ش.ش…………….و به ش.ملی……………………..صادره از………………..به آدرس………………………………………………………………………….تلفن………………………….حاضرم ششدانگ پلاک ثبتی فوق را به مبلغ ……………………………………..ریال خریداری نموده و تمامی مندرجات در برگ شرایط مزایده را مطالعه کرده و متعهد می گردم در صورت برنده شدن در مزایده برابر شرایط اعلام شده اقدام نمایم.

نام و امضا متقاضی

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس