آگهی مزایده فروش ۱۲۴ تن ماهی شرکت کشاورزی و دامپروری ران

آگهی مزایده فروش ۱۲۴ تن ماهی شرکت کشاورزی و دامپروری ران

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد، حدود ۱۲۴ تن ماهی پرورشی استخر های موجود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان می توانند ، جهت کسب اطلاع بشتر با شماره تلفن های ۶-۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷ ، ۳۳۳۱۴۷۶۷-۰۱۷، ۰۹۱۱۲۱۵۰۶۷۵ تماس حاصل حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش 124 تن ماهی شرکت کشاورزی و دامپروری ران

تاریخ مزایده : روز یکشنبه مورخه ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ ساعت ۱۱ صبح .

محل مزایده : گرگان، خیابان ملاقاتی،بلوار شهید شکاری ، جنب اداره شیلات، دفتر مرکزی شرکت.

استخر های مورد مزایده:

ردیف نام استخر شماره استخر پیش بینی تولید به تفکیک گونه و پیش بینی کل(تن) شروع صید مدت صید(روز) تاریخ نمونه گیری هزینه صید
فیتوفاگ بیگهد کپور کل تولید تاریخ ساعت
۱ کوثر ۲ ۷/۸ ۳/۱ ۳/۲ ۱۲ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ ۶ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ ۱۰صبح صید با شرکت
۲ کوثر ۹ ۲۱ ۵/۳ ۸/۲ ۲۶ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ ۹ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ ۹صبح صید با شرکت
۳ شریعتی ۸ ۷/۲۱ ۳/۳ ۸/۲ ۲۸ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ ۹ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ ۱۱صبح صید با شرکت
۴ فجر ۳ ۲۰ ۳ ۷ ۳۰ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ ۱۰ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ ۱۰صبح صید با شرکت
۵ فردوس ۳ ۵/۲۰ ۵/۳ ۸/۳ ۲۸ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ ۹ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ ۹ صبح صید با شرکت
جمع کل ۱۲۴

سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که مبلغ سپرده می بایست قبل از ثبت نام به یکی از حساب های شرکت واریز گردد و یا تایید از سوی امور مالی شرکت مبنی بر بستانکاری شرکت کنندگان اعلام گردد.

 

شرایط شرکت در مزایده فروش ماهی شرکت ران در مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵

 • فروش ماهی به صورت نقدی می باشد.
 • تحویل ماهی به صورت گونه ای بوده و مبنا و نرخ فروش نیز بر اساس تحویل گونه ای محاسبه و از خریدار اخذ می شود.
 • توزین ماهی در حضور نماینده شرکت و با حضور نماینده خریدار بر روی استخر ها ملاک محاسبه خواهد شد.
 • هزینه صید و صیادی استخر ها با فروشنده می باشد.
 • ساعت تحویل ماهی طبق برنامه شرکت می باشد.
 • دریافت مجوز حمل از ارگان ذیربط بعهده خریدار می باشد.
 • هیچگونه افتی قابل قبول نخواهد بود.
 • ارائه سپرده نقدی مطابق آگهی مزایده خواهد بود.
 • عقد قرارداد منوط به پرداخت سپرده (حداقل ۱۰%)ارزش قرارداد مورد معامله برای هر استخر می باشد.
 • چنانچه خریدار برنده چند استخر باشد، سپرده هر یک از استخر ها بر اساس بند ۸ آگهی جداگانه و بر اساس ارزش ریالی فروش هر استخر محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد و تا پایان زمان قرارداد نزد فروشنده باقی خواهد بود.
 • خریداران قبل از ورود به جلسه مزایده می بایست قیمت پیشنهادی زیر و سپرده مورد نیاز را تکمیل و به صورت پاکت در بسته تحویل امور بازرگانی نمایند.
 • برنده مزایده موظف می باشد، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و در صورت انصراف ، سپرده به نفع شرکت ران ضبط و سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نمی شود.
 • امکان تحویل زنده ماهی در انتهای برداشت برغای هر استخر که حدوداً ۱/۵ تن می باشد، میسر نیست.

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

فرم درخواست مشتری: گواهی خریدار

مدیر محترم شرکت ران

سلام علیکم،                                        فرزند                                  به شماره شناسنامه                                  و شماره ملی                                     ساکن شهرستان                           به آدرس                                                     به شماره تلفن                          همراه                     به ش ماره تلفن ثابت                                     ضمن بازدید انجام شده از استخر ها و رویت کیفیت ماهی و قبول کلیه شرایط آگهی مزایده ماهی شرکت ران، تمایل دارم در مزایده شرکت نمایم.

ضمناً قیمت پیشنهادی اینجانب به شرح جدول زیر بوده و ذیل قیمت های پیشنهادی مراتب را گواهی و امضا می نمایم.

 

 

نرخ های پیشنهادی به تفکیک گونه ها/۱۲ تن ماهی استخر کوثر ۲(هر کیلوگرم به ریال) نرخ های پیشنهادی به تفکیک گونه ها/۲۶ تن ماهی استخر کوثر ۹(هر کیلو گرم به ریال)
فیتوفاگ بیگهد کپور فیوفاگ بیگهد کپور

 

نرخ های پیشنهادی به تفکیک گونه ها/۲۸ تن ماهی استخر شریعتی ۸(هر کیلوگرم به ریال) نرخ های پیشنهادی به تفکیک گونه ها/۳۰تن ماهی استخر فجر۳(هرکیلوگرم به ریال)
فیتوفاگ بیگهد کپور فیتوفاگ بیگهد کپور

 

نرخ های پیشنهادی به تفکیک گونه ها/ ۲۸ تن ماهی استخر فردوس ۳ (هر کیلوگرم به ریال)
فیتوفاگ بیگهد کپور

 

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس