آگهی مزایده فروش ۱۱۸ تن ماهی شرکت ران

آگهی مزایده فروش ۱۱۸ تن ماهی شرکت ران

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد، حدود ۱۱۸ تن ماهی پرورشی استخر های موجود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان می توانند ، جهت کسب اطلاع بشتر با شماره تلفن های ۶-۳۲۳۲۸۰۹۵-۰۱۷ ، ۳۳۳۱۴۷۶۷-۰۱۷، ۰۹۱۱۲۱۵۰۶۷۵ تماس حاصل حاصل نمایند.

تاریخ مزایده : روز یکشنبه مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ صبح .

محل مزایده : گرگان، خیابان ملاقاتی،بلوار شهید شکاری ، جنب اداره شیلات، دفتر مرکزی شرکت.

مزایده فروش ماهی شرکت ران

مزایده فروش ماهی شرکت ران

استخر های مورد مزایده:

ردیف

نام استخر شماره استخر پیش بینی تولید به تفکیک گونه و پیش بینی کل(تن) شروع صید مدت صید(روز)

تاریخ نمونه گیری

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

فیتوفاگ بیگهد کپور کل تولید تاریخ ساعت

۱

کوثر ۳ ۲/۱۹ ۸/۱ ۴/۴ ۴/۲۵ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ۹ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ ۹ صبح

۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال

۲

کوثر ۵ ۵/۱۳ ۱ ۳ ۵/۱۷ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ۷ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ ۳۰/۹ صبح

۰۰۰/۰۰۰/۶۰ریال

۳

کوثر ۱۱ ۵/۱۲ ۸/۱ ۳ ۳/۱۷ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ۷ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ ۱۰صبح

۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال

۴

شریعتی ۳ ۶/۶ ۴/۰ ۶/۰ ۶/۷ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ۳ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ ۹صبح

۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال

۵

شریعتی ۶ ۱۵ ۸/۲ ۴/۳ ۲/۲۱ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ۸ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ ۳۰/۹ صبح

۰۰۰/۰۰۰/۶۸ ریال

۶

فجر ۲ ۲/۲۰ ۴/۱ ۵/۷ ۱/۲۹

۱۲/۱۱/۱۳۹۵

۱۱ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ ۱۱ صبح

۰۰۰/۰۰۰/۹۵ ریال

جمع کل         ۱/۱۱۸    

   

سپرده شرکت در مزایده برای خرید تمامی استخر ها برابر ۳۸۰ میلیون ریال می باشد که در صورت درخواست متقاضی جهت ارائه پیشنهاد قیمت برای خرید تمامی استخر ها، متقاضی می بایست مبلغ ۱۰۰ میلیون سپرده نقدی به حساب شرکت واریز، و مبلغ ۲۸۰ میلیون آن را به صورت چک تحویل امور مالی شرکت نموده که در صورت برنده شدن، برای هر یک از استخر ها در زمان انعقاد قرارداد ، برابر سپرده های تعیین شده هر ردیف از آگهی عمل خواهد شد. در عین حال در صورت تقاضای خریدار جهت خرید یک یا چند استخر ، واریز سپرده شرکت در مزایده برابر مبالغ تعیین شده هر ردیف از استخر ها می باشد.

شرایط شرکت در مزایده فروش ماهی شرکت ران در مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵

 • فروش ماهی به صورت نقدی می باشد.
 • تحویل ماهی به صورت گونه ای بوده و مبنا و نرخ فروش نیز بر اساس تحویل گونه ای محاسبه و از خریدار اخذ می شود.
 • توزین ماهی در حضور نماینده شرکت و با حضور نماینده خریدار بر روی استخر ها ملاک محاسبه خواهد شد.
 • هزینه صید و صیادی استخر ها با فروشنده می باشد.
 • ساعت تحویل ماهی طبق برنامه شرکت می باشد.
 • دریافت مجوز حمل از ارگان ذیربط بعهده خریدار می باشد.
 • هیچگونه افتی قابل قبول نخواهد بود.
 • عقد قرارداد منوط به پرداخت سپرده برابر مبالغ تعیین شده هر ردیف از آگهی برای هر استخر به صورت جداگانه می باشد..
 • چنانچه خریدار برنده چند استخر باشد، سپرده هر یک از استخر ها بر اساس بند ۸ آگهی جداگانه از خریدار اخذ خواهد شد و تا پایان زمان قرارداد نزد فروشنده باقی خواهد بود.
 • خریداران قبل از ورود به جلسه مزایده می بایست قیمت پیشنهادی زیر و سپرده مورد نیاز را تکمیل و به صورت پاکت در بسته حداکثر تا ساعت ۹:۴۵ دقیقه قبل از شروع جلسه در روز برگزاری مزایده به امور اداری و یا امور بازرگانی تحویل نمایند.
 • برنده مزایده موظف می باشد، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و در صورت انصراف ، سپرده به نفع شرکت ران ضبط و سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نمی شود.
 • امکان تحویل زنده ماهی در انتهای برداشت و پاکسازی برای هر استخر که حدوداً ۱/۵ تن می باشد، میسر نیست.

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

فرم درخواست مشتری: گواهی خریدار

مدیر محترم شرکت ران

سلام علیکم،                                        فرزند                                  به شماره شناسنامه                                  و شماره ملی

                        ساکن شهرستان                           به آدرس                                                     به شماره تلفن

                 همراه                     به ش ماره تلفن ثابت

              ضمن بازدید انجام شده از استخر ها و رویت کیفیت ماهی و قبول کلیه شرایط آگهی مزایده ماهی شرکت ران، تمایل دارم در مزایده شرکت نمایم.

ضمناً قیمت پیشنهادی اینجانب به شرح جدول زیر بوده و ذیل قیمت های پیشنهادی مراتب را گواهی و امضا می نمایم.

قیمت پیشنهادی متقاضی برای استخر:   کوثر۵

نرخ فیتوفاگ(کیلو گرم به ریال) نرخ بیگهد(کیلوگرم به ریال) نرخ کپور(کیلوگرم به ریال) نرخ میانگین(کیلوگرم به ریال)
       

قیمت پیشنهادی متقاضی برای استخر:    کوثر۱۱

نرخ فیتوفاگ(کیلو گرم به ریال) نرخ بیگهد(کیلوگرم به ریال) نرخ کپور(کیلوگرم به ریال) نرخ میانگین(کیلوگرم به ریال)
       

قیمت پیشنهادی متقاضی برای استخر:    شریعتی ۳

نرخ فیتوفاگ(کیلو گرم به ریال) نرخ بیگهد(کیلوگرم به ریال) نرخ کپور(کیلوگرم به ریال) نرخ میانگین(کیلوگرم به ریال)
       

قیمت پیشنهادی متقاضی برای استخر:   شریعتی ۶

نرخ فیتوفاگ(کیلو گرم به ریال) نرخ بیگهد(کیلوگرم به ریال) نرخ کپور(کیلوگرم به ریال) نرخ میانگین(کیلوگرم به ریال)
       

قیمت پیشنهادی متقاضی برای استخر:    فجر

نرخ فیتوفاگ(کیلو گرم به ریال) نرخ بیگهد(کیلوگرم به ریال) نرخ کپور(کیلوگرم به ریال) نرخ میانگین(کیلوگرم به ریال)
       

نام و نام خانوادگی و امضا متقاضی/خریدار

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس