آگهی مناقصه لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

آگهی مناقصه لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد خرید لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید . خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بازدید از محل اجرای طرح و رؤیت نقشه اجرایی نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام فرمائید.

آگهی لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

آگهی لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

اسناد مناقصه لوازم و نصب و اجرای پروژه آبیـاری قطره ای باغات پسته شرکت سیرجان بنیاد

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس