سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

تعداد واحدهای تحت پوشش : ۸ واحد

مکان جغرافیایی واحدها : استان کرمان – استان فارس

کل اراضی کشاورزی : ۵۲۸۵ هکتار شامل ۱۹۵۷ هکتار باغ و حدود ۲۲ هکتار اراضی زراعی و ۳۳۰۶ هکتار سایر اراضی

ظرفیت تولید محصولات زراعی : ۲۲۰ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات باغی : ۲۵۰۰ تنشرکت سیرجان بنیاد

مهمترین محصولات تولیدی : پسته- هلو و شلیل- انگور- زیتون- آلو- به- خرمالو

آدرس : کرمان- سیرجان- بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

شماره تماس:۴۲۳۰۵۴۳۰-۴۲۳۰۴۴۰۳-۰۳۴

وب سایت :www.pistachio_tooka.ir

پست الکترونیکی:sirjanbonyad@yahoo.com

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد :

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
۱ عضو غیر موظف  هیئت مدیره  روح الله رضایی
۲ عضو غیر موظف هیئت مدیره  رضامیرزاپور
۳ عضو هیئت مدیره  یدالله مظفری
۴ مدیر مالی و عضو هیئت مدیره  حسین معصومیان
۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  مسعودپورخسروانی

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس