شرکت دامپروری و کشاورزی دشت گل

 شرکت دامپروری و کشاورزی دشت گلشرکت دشت گل کردستان

 

مکان جغرافیایی واحدها : استان کردستان- استان همدان

کل اراضی کشاورزی : ۱۴۰ هکتار

تعداد کل گله در حال حاضر : ۶۱۴۲ رأس

ظرفیت تولید شیر در سال ۱۳۹۴: ۱۷,۰۵۷ تن

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی : ۱۸۰ تن

مهمترین محصولات تولیدی : شیر- انواع دام- جو- گندم

کردستان- قروه-کیلومتر۱۲ جاده قروه – همدان- بعد از شهرک صنعتی سنگ:  آدرس

۰۸۷۳۵۴۴۵۸۵۶- ۰۸۷۳۵۴۴۵۸۵۹-۷ : شماره تماس

dashtgol@agriholding.ir پست الکترونیکی:

 

 دانلود فایل ترازنامه شرکت

 دانلود فایل صورت سود و زیان

 دانلود فایل صورت جریان وجوه نقد

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت دامپروری و کشارزی شیرودام دشت گل کردستان :

نام و نام خانوادگی سمت ردیف
آرش پرنوری مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۱
مهدی یوسفی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره ۲
احمد رضا عباسی عضو هیئت مدیره ۳
محمد ادب عضو هیئت مدیره ۴
ابراهیم بهشتی رئیس هیئت مدیره ۵

عضویت در کانال تلگرامی شرکت هلدینگ پارس