یکی ازموثر ترین و مهمترین منابع سازمان، نیروی انسانی می باشد که اگر تربیت شده و توانا باشد می تواند سازمان را پویا ومنابع متنوع و فراوانی را برای سازمان خود فرهم نماید.با نگرش به این فرضیه که افراد اطلاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت کارآمد و اثربخش باشند بنابراین راهکار اصلی برای کارآمدی و اثربخشی، «آموزش منابع انسانی» است.
از آنجايي كه آموزش كاركنان باعث شكل گيري مهارتهای ادراكي، ايجاد و تقويت خودباوري، پرورش خلاقيت، تحقق كار گروهي، پرورش و ظهور و رشد وجدان كاري، آموزشهاي شغلي و تخصصي، آموزش اخلاقی ارزيابي مي شود، آن را از بهترين فعاليتهاي هر سازمانی تشخيص داده اند. هزينه در امر آموزش ( به معناي عام آن ) امروزه به عنوان يك سرمايه گذاري بلند مدت باسود دهي بالا محسوب مي شود. علاوه بر آموزشهاي مداوم كه هر نهادی متولي آن است، ارائه آموزشهاي تخصصي شغلي از اساسي ترين وظايف در اداره امور هر سازمان است.. بنابراين با استناد به مقدمه فوق هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس هرساله دوره های آموزشی در شاخه های زیر برگزار می نماید.

دامپروری
کشاورزی
مالی
مدیریتی
فارسی