آگهی مزایده فروش دام (نوبت اول)

اطلاعیه
دی ۲۳, ۱۳۹۸
آگهی مزایده فروش ماهی-شرکت زراعی دشت ناز
بهمن ۵, ۱۳۹۸
آگهی مزایده فروش دام (نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره(سهامی عام) درنظر دارد تعدادی گاو ماده غیرآبستن کشتارگاهی، گاو آبستن داشتی، تلیسه آبستن و گوساله نر (شیرخوار و قطع شیر) خود را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند، متقاضیان می¬توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس: زنجان – خرم¬دره – انتهای شهرک قدس– بالاتر از کمربندی مراجعه فرمایند. جلسه مزایده روز شنبه مورخ 12/11/98 رأس ساعت 12 صبح در محل شرکت برگزار می¬گردد بدیهی است تمام پاکت¬های پیشنهادی باید تا این ساعت به امور اداری و یا بازرگانی شرکت تحویل شود و پس از این ساعت هیچ پاکت پیشنهاد قیمت دریافت نخواهد شد. قیمت پایه فروش اقلام مزایده ساعت 10 صبح در روز برگزاری مزایده تعیین و در اسناد مزایده (فرم عمومی شرایط شرکت در مزایده) درج خواهد شد.

فارسی