1)طراحی نظام آموزش و توسعه1
2)طراحی مسير پيشرفت شغلي و تلاش برای همسوسازی اهداف فردی و سازمانی
3)طراحی، تدوین و استقرار سیستم ارتقاء و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی
تدوین و استقرار نظام پیشنهادات با افزایش نوآوری
4)طراحی، تدوین و استقرار سیستم مدیریت استعداد و جانشین پروری (کشف و پرورش نیروهای خبره و مستعد)
5)استانداردسازی و شفافیت اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان (با بهره گیری از استاندارد

34000

1)تشکیل کمیته های ایمنی و سلامت در سازمان بر مبنای HSE
2)برنامه ریزی در حوزه HSE به منظور اخذ گواهی های مربوطه (ایزو14000) از مراجع ذیربط
3)ایجاد و تقویت فرهنگ و اصول حرفه ای رفتار سبز در سازمان از طریق آموزش، بازنگری در شرح مشاغل و تدوین سنجه های عملکردی
4)ستفاده از علوم ارگونومی و استانداردهای ایمنی و سلامت در سازمان در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی


1) به روزرسانی طبقه بندی مشاغل در شرکت های تابعه
2) استقرار سیستم های ادواری پیش بینی عرضه و تقاضا و جابه جایی و خروج نیروها و رفع چالش جابه جایی نیروها(بهینه سازی ترکیب و توزیع)
3) برنامه ریزی و آموزش در راستای بهبود کیفیت زندگی کارکنان با در نظر داشتن تعادل زندگی حرفه ای و خانوادگی
4) ارائه نتایج ارزیابی عملکرد به سنجه های قابل اندازه گیری به منظور ارتباط هرچه بیشتر عملکرد و پرداخت ها در سازمان
5) اجرای سیستم حسابرسی داخلی و حسابداری منابع انسانی


فارسی