به اطلاع میرساند آزمون کتبی رشته حسابداری در ساعت 10:00 صبح مورخ1398/05/24 در محل بنیاد مستضعفان برگزار میگردد.

ترجمه

فارسی