جلسه بررسی امکان سنجی پرورش دام در واحد مدنی شرکت ران

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین بهار انقلاب اسلامی
۱۲/۱۱/۱۳۹۷
بازدید ارزیابان محترم دبیرخانه تعالی و پیشرفت
۱۲/۱۱/۱۳۹۷
جلسه بررسی امکان سنجی پرورش دام در واحد مدنی شرکت ران مورخه 1397/11/01 شرکت ران
واحد مدنی دارای 750 هکتار اراضی زراعی بوده که از این مقدار حدود 300 هکتار آن جزء اراضی شور و کم بازده می باشد که تولید غلات بویژه در سالهای کم باران اقتصادی و مقرون به صرفه نمی باشد ولی از آنجاییکه جو با تراکم پایین و لکه ای پراکنده سبز میگردد و می تواند بعنوان چرای سبز و مرتع مناسبی برای تعلیف احشام باشد و با توجه به سبز شدن گراسهای بومی منطقه چراگاه مناسب را بوجود آورده است از این رو پرورش دامهایی نظیر گوسفند و شتر که بومی منطقه بوده و مقاوم به شرایط اقلیمی این منطقه می باشند و با استفاده از علوفه تازه و سایر گیاهان مرتعی روییده شده در این اراضی و هم چنین استفاده از ضایعات پس از برداشت جو در اراضی مرغوب این واحد تولید و درآمد مناسب و قابل قبولی را بویژه در مقایسه با زراعت جو در این منطقه برای شرکت خواهد داشت.
از این رو به منظور استفاده از متدهای علمی و روشهای تجربی و عملی تولید و پرورش دام (شتر و گوسفند) جلسه ایی با حضور آقای دکتر ممشلی و آقای توکلی از دست اندر کاران پرورش دام به همراه مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس بارانی و مدیران شرکت در واحد مدنی تشکیل گردید در این جلسه در خصوص راهکارهای و روشهای امکان سنجی تولید گوسفند و شتر در واحد مدنی و همچنین تکثیر و پرورش گوسفند و نژادهای مقاوم به اقلیم منطقه از لحاظ رشد و مقاومت به آفات و بیماریها در این واحد بحث و تبادل نظرهای زیادی صورت گرفته و مقرر گردید بررسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد.