شرکت دامداری تلیسه نمونه در مراسمی از کارگران وظیفه شناس