مدل شایستگی

مدیریت زمان

توانایی ایجاد فرایندها و استفاده اثربخش از زمان

کار گروهی

توانایی درک هیجان ها و عواطف خود و دیگران و مدیریت آنها

تجزیه و تحلیل اطلاعات

می‌تواند از بین خیل داده‌ها، اطلاعات اصلی و کلیدی تشخیص دهد و با دسته بندی آن‌ها امکان اظهار نظر (تصمیم سازی) را فراهم سازد.

اخلاق حرفه ای

بکارگيري و رعايت اصول و ارزش هاي سازمان و جامعه در تصميمات و فعاليت هاي خود

یادگیری مستمر

تعيين اهداف چالشي و استانداردهاي فراتر از شغل فعلي براي خود و پيگيري مداوم توسعه فردي

مهارت ارتباطی

توانایی در برقراری ارتباطات و مراودات مؤثر با دیگران از طریق پیام های کلامی و غیرکلامی، رفع اختلافات و ایجاد پیوندهای قوی ارتباطی بین افراد

هوش هیجانی

توانایی درک هیجان ها و عواطف خود و دیگران و مدیریت آنها

پیگیری و کنترل اطلاعات

توان تشخيص درستي و تاييداطلاعات تهيه شده توسط زير مجموعه
فارسی