مقالات

مقایسه عملکرد پرواری، خصوصیات و اجزای لاشه، فراسنجه های خونی، و سودمندی اقتصادی آمیخته های گوشتی با گوساله های هلشتاین خالص

چکیده یکی از استراتژی های بنیادین کشور در صنایع غذایی و کشاورزی، برنامه¬ریزی برای نیل به خودکفایی در تامین گوشت قرمز و پروتئین باکیفیت است. لذا، این مطالعه و پژوهش با هدف مقایسه عملکرد پرواری، ویژگی های لاشه، متابولیت های خونی، و سودمندی اقتصادی آمیخته های گوشتی با گوساله های هلشتاین خالص انجام گرفت. آمیخته های گوشتی با آمیزش نرهای گوشتی (تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم های گوشتی) نژادهای شاروله، اینرا 95، لیموزین، و آنگوس با ماده گاو هلشتاین استحصال گردید. عملکرد گوساله های آمیخته حاصله با گوساله های خالص هلشتاین در یک طرح پرواری 11 ماهه با استفاده از 25 راس گوساله به ازای هر یک از 5 نژاد (مجموع 125 راس گوساله) مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های افزایش وزن، مصرف خوراک، راندمان خوراک و لاشه، و خصوصیات متنوع لاشه با استفاده از نرم افزار SAS برای تعیین میزان معنی داری آثار ثابت به ویژه اثر نژاد با بهره گیری از مدل های مختلط انجام گرفت. نتایج حاکی از بالاتر و معنی دار بودن متوسط افزایش وزن کل دوره در گوساله های آمیخته (هر 4 نژاد) نسبت به گوساله های هلشتاین خالص بود (35/1در مقایسه با 25/1کیلوگرم/روز). خوراک مصرفی گوساله های شاروله هلشتاین و هلشتاین خالص به طور معنی داری پایین تر از سایر آمیخته ها بود، و در نتیجه، ضریب تبدیل خوراک در گوساله های شاروله هلشتاین به طور معنی داری پایین تر (بهینه تر) از سایر گوساله ها بود (37/6 در مقایسه با 89/6). راندمان لاشه و درصد گوشت لاشه آمیخته های شاروله، اینرا 95 و لیموزین نسبت به آنگوس*هلشتاین و هلشتاین خالص و برعکس چربی¬ لاشه و گوشت آمیخته آنگوس و هلشتاین خالص نسبت به سایر گروه¬ها به طور معنی¬داری بالاتر بود. آمیخته شاروله*هلشتاین غلظت اوره پلاسما بالاتری نسبت به دیگر گروه های ژنتیکی داشت (P<0.05) درحالی که سایر فراسنجه¬های خونی میان گروه ها اختلاف آماری معنی دار نداشتند. محاسبه اقتصادی نتایج نشان داد که میزان سود بالاتر کل دوره پروار به ترتیب مختص آمیخته های شاروله (47133425 ریال)، اینرا 95 (43492080 ریال)، لیموزین (39048333 ریال)، آنگوس (24648203 ریال) و در آخر گوساله های هلشتاین خالص (23875930 ریال) بود. بنابرین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این فرضیه که آمیخته های حاصل از تلاقی گاوهای نژاد گوشتی (نر) و هلشتاین (ماده) منجر به گوساله¬هایی می شود که عملکرد پرواری، راندمان لاشه، و سود اقتصادی بالاتری نسبت به گوساله های هلشتاین خالص دارند، مورد تایید قرار می گیرد.

دانلود فایل مقاله PDF
فارسی