بخش " تولیدات کشاورزی " هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس


تولید کننده برتر محصولات کشاورزی


بخش تولید کشاورزی هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس با مدیریت 20 شرکت تولید کننده و حدود 112 واحد زراعی ، باغ ، گلخانه و آبندانهای پرورش ماهی در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران با دارا بودن 16 هزار هکتار اراضی زراعی و ظرفیت تولید بیش از 200 هزار تن انواع محصولات غله ، حبوبات ، دانه های روغنی ، نباتات صنعتی وانواع گیاهان علوفه و نیز با دارا بودن بیش از 8 هزار هکتار باغات مثمر بارده و در جریان ظرفیت تولید بیش از 25 هزار تن انواع محصولات سر درختی ، خشکبار ، مرکبات وغیره را دارد .با توجه به کاهش منابع آبی کشور و لزوم بهره وری مناسب از آب این شرکت درحال حاضر دارای 15 هکتار گلخانه در حال تولید با ظرفیت بیش از 3500 تن در سال و ده ها هکتار پروژه های گلخانه ای در حال احداث میباشد و انواع محصول صیفی جات ، نشاء و نهال نیر تولید مینماید و همچنین با تکمیل 20 هکتار گلخانه در حال ساخت در شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ بیش بینی میشود با تولید 10 هزار تن در سال انواع محصولات گلخانه ای نقش بسزایی در تولید محصول سالم با بهره وری مناسب از آب داشته باشد . همچنین این شرکت با صادرات محصولات باغی و گلخانه ای نظیر پسته ، گوجه فرنگی و مرکبات در راستای افزایش ارز آوری غیر نفتی گام های مهم و موثری برداشته است وبا همین رویکرد طرح توسعه باغات پسته از 3200 هکتار به 7300 هکتار نقشه راه 10ساله این هلدینگ میباشد که این شرکت بعنوان بزرگترین مجموعه تولید پسته در کشور مطرح با شد . این شرکت با احداث ، نوسازی و تکمیل پروژه های سیستم های آبیاری تحت فشار تا 18 هزار هکتار گامهای موثری در کاهش تلفات آب و مصرف بهینه منابع آبی کشور داشته است . استفاده از متخصصین کشاورزی در بدنه نیروهای کارشناسی و تولیدی سبب گردیده که راندمان های کلیه تولیدات محصولات کشاورزی در مجموعه شرکت های این هلدینگ بسیار با لاتر از راندمان های تولیدی در سطح کشور و منطقه باشد و حتی در برخی از محصولات راندمان تولیدی این شرکت بالاتر از سطوح جهانی است .


انواع محصولات زراعی


انواع محصولات غله پاییزه شامل گندم ، جو و انواع حبوبات با بیش از 35 هزار تن درسال
تولید دانه های روغنی نظیر کلزا و سویا و نباتات صنعتی با بیش از 5 هزار تن درسال
تولید انواع گیاهان علوفه ای به منظور تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد های دامپروری شامل
یونجه خشک بیش از 15 هزار تن در سال و ذرت علوفه ای بیش از 125هزارتن در سال
سایر تولیدات زراعی نظیر شالی برنج ، ارزن علوفه ای ، سورگم علوفه ای ، چغندرقند و... بیش از 20 هزار تن در سال


انواع محصولات باغی


محصولات هسته دارشامل انواع هلو ، شلیل ، آلو ، گیلاس ، آلبالو با تولید بیش از 3 هزارتن در سال
محصولات دانه دار شامل انواع سیب ، گلابی و به با تولید بیش از 4 هزار تن در سال
محصولات خشکبار شامل پسته و گردو با تولید بیش از3000 تن در سال
محصولات مرکبات شامل انواع پرتقال ، نارنگی ، لیموو گریپ فروت با تولید بیش از 13 هزار تن در سال
محصول زیتون با تولید بیش از1000تن در سال
سایر تولیدات باغی شامل انگور ، خرمالو ، عناب ، زعفران ،گل محمدی ،زرشک ، خرما ، چای سبز ، و ... با بیش از 1000 تن در سال
انواع نهال درختان مثمر شامل دانه دارها ، هسته دارها ، مرکبات و پسته


انواع محصولات گلخانه ای


محصولات گلخانه ای نظیر گوجه فرنگی ، توت فرنگی ، فلفل با تولید بیش از 3500 تن در سال و تولید محصولات جانبی بخش کشاورزی انواع نشاء ، قلمه و پیوندک،میوه های خشک
سایر محصولات انواع ماهی های گرمابی و سردابی با بیش از 1200 تن در سال


بخش ” تولیدات کشاورزی ” هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

تولید کننده برتر محصولات کشاورزی

بخش تولید کشاورزی هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس با مدیریت 20 شرکت تولید کننده و حدود 112 واحد زراعی ، باغ ، گلخانه و آبندانهای پرورش ماهی در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران با دارا بودن 16 هزار هکتار اراضی زراعی و ظرفیت تولید بیش از 200 هزار تن انواع محصولات غله ، حبوبات ، دانه های روغنی ، نباتات صنعتی وانواع گیاهان علوفه و نیز با دارا بودن بیش از 8 هزار هکتار باغات مثمر بارده و در جریان ظرفیت تولید بیش از 25 هزار تن انواع محصولات سر درختی ، خشکبار ، مرکبات وغیره را دارد .با توجه به کاهش منابع آبی کشور و لزوم بهره وری مناسب از آب این شرکت درحال حاضر دارای 15 هکتار گلخانه در حال تولید با ظرفیت بیش از 3500 تن در سال و ده ها هکتار پروژه های گلخانه ای در حال احداث میباشد و انواع محصول صیفی جات ، نشاء و نهال نیر تولید مینماید و همچنین با تکمیل 20 هکتار گلخانه در حال ساخت در شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ بیش بینی میشود با تولید 10 هزار تن در سال انواع محصولات گلخانه ای نقش بسزایی در تولید محصول سالم با بهره وری مناسب از آب داشته باشد . همچنین این شرکت با صادرات محصولات باغی و گلخانه ای نظیر پسته ، گوجه فرنگی و مرکبات در راستای افزایش ارز آوری غیر نفتی گام های مهم و موثری برداشته است وبا همین رویکرد طرح توسعه باغات پسته از 3200 هکتار به 7300 هکتار نقشه راه 10ساله این هلدینگ میباشد که این شرکت بعنوان بزرگترین مجموعه تولید پسته در کشور مطرح با شد . این شرکت با احداث ، نوسازی و تکمیل پروژه های سیستم های آبیاری تحت فشار تا 18 هزار هکتار گامهای موثری در کاهش تلفات آب و مصرف بهینه منابع آبی کشور داشته است . استفاده از متخصصین کشاورزی در بدنه نیروهای کارشناسی و تولیدی سبب گردیده که راندمان های کلیه تولیدات محصولات کشاورزی در مجموعه شرکت های این هلدینگ بسیار با لاتر از راندمان های تولیدی در سطح کشور و منطقه باشد و حتی در برخی از محصولات راندمان تولیدی این شرکت بالاتر از سطوح جهانی است .

انواع محصولات زراعی

انواع محصولات غله پاییزه شامل گندم ، جو و انواع حبوبات با بیش از 35 هزار تن درسال
تولید دانه های روغنی نظیر کلزا و سویا و نباتات صنعتی با بیش از 5 هزار تن درسال
تولید انواع گیاهان علوفه ای به منظور تامین بخشی از علوفه مورد نیاز واحد های دامپروری شامل
یونجه خشک بیش از 15 هزار تن در سال و ذرت علوفه ای بیش از 125هزارتن در سال
سایر تولیدات زراعی نظیر شالی برنج ، ارزن علوفه ای ، سورگم علوفه ای ، چغندرقند و… بیش از 20 هزار تن در سال

انواع محصولات باغی

محصولات هسته دارشامل انواع هلو ، شلیل ، آلو ، گیلاس ، آلبالو با تولید بیش از 3 هزارتن در سال
محصولات دانه دار شامل انواع سیب ، گلابی و به با تولید بیش از 4 هزار تن در سال
محصولات خشکبار شامل پسته و گردو با تولید بیش از3000 تن در سال
محصولات مرکبات شامل انواع پرتقال ، نارنگی ، لیموو گریپ فروت با تولید بیش از 13 هزار تن در سال
محصول زیتون با تولید بیش از1000تن در سال
سایر تولیدات باغی شامل انگور ، خرمالو ، عناب ، زعفران ،گل محمدی ،زرشک ، خرما ، چای سبز ، و … با بیش از 1000 تن در سال
انواع نهال درختان مثمر شامل دانه دارها ، هسته دارها ، مرکبات و پسته

انواع محصولات گلخانه ای

محصولات گلخانه ای نظیر گوجه فرنگی ، توت فرنگی ، فلفل با تولید بیش از 3500 تن در سال و تولید محصولات جانبی بخش کشاورزی انواع نشاء ، قلمه و پیوندک،میوه های خشک
سایر محصولات انواع ماهی های گرمابی و سردابی با بیش از 1200 تن در سال

فارسی