ارتباط با مدیر سایت

تلفن های تماس:

دفتر مدیریت:
تلفن:86088074 -79
پست الکترونیکی:
دبیر خانه:
تلفن:86088055
دورنگار:8608851
پست الکترونیکی:
مالی و امور مجامع:
تلفن:86088067
پست الکترونیکی:
توسعه و فن آوری:
تلفن:86088042
پست الکترونیکی:
کشاورزی:
تلفن:86088087
پست الکترونیکی:
دامپروری:
تلفن:86088046
پست الکترونیکی:
حراست:
تلفن:86088096
پست الکترونیکی:
برنامه بودجه :
تلفن:86088092
پست الکترونیکی:
فارسی