گندم
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
به
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: