کاه وکلش
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
گندم
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: