کیوی
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
توت فرنگی گلخانه ای
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح تولید:
میزان تولید سالیانه: