نشا
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
گوجه فرنگی گلخانه ای
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان کشت سالیانه: