گلابی
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
نارنگی
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: