به
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
پرتقال
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: