چغندر
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
کیوی
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح تولید:
میزان تولید سالیانه: