پرتقال
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
بز مورسیا
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح تولید:
میزان تولید سالیاانه: