گوجه فرنگی گلخانه ای
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
نهال
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: