ذرت دانه ای
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
جو
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: