زیتون
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
گردو
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
سطح:
ارقام :
میزان تولید سالیانه: