هلو وشلیل
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
سیب
۲۰/۱۰/۱۳۹۷
ارقام:
سطح کشت:
میزان تولید سالیانه: